Advertisement

 • left right Geschützturm drehen
 • up Mehr in Richtung des Geschützturms
 • F
  Schießen
 • D
  Mine legen
 • S
  Spezialwaffe

Arbeite dich durch alle Level.

Hilfe

Advertisement

Login to Miniclip.com

close drawer