Advertisement

Activity Feed

Focus Mode
  • move mouse Move
  • left mouse button Jump

마우스로 Kiwi Tiki를 이끌고 가능한 많은 꽃을 모으세요. 꽃이 클수록 보너스가 많아집니다.

There are 3 awards in Kiwi Tiki.

  • Kiwi Tiki Bronze
  • Kiwi Tiki Siver
  • Kiwi Tiki Gold
View All Awards
x
x