Ad
Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Klikaj na litery

Odgadnij ukryte wyrażenie, aby ukończyć poziom.

x
x