Advertisement
Focus Mode
  • left mouse button Klikaj, aby przeciągać elementy na planszy i doprowadzić mysz do sera.

Uratuj wszystkie myszy, wskazując im drogę do sera.

Copy and Paste this code to your blog/website

More Webmaster Games
x
x